LV RUS ENG

Kvalitatīva juridiskā palīdzība

Kas mēs esam?

Zvērinātu advokātu birojs „Berovskis un Partneri” dibināts, apvienojoties zvērinātiem advokātiem – Jānim Berovskim un Sigitai Zepai - Teterei, ar mērķi sniegt klientiem augsti kvalificētu juridisko palīdzību visās problēmu situācijās, balstoties uz ilggadēju pieredzi tieslietās un nepārtrauktu izaugsmi profesionālajā jomā.

Zvērinātu advokātu biroja advokātu galvenais uzdevums ir palīdzēt klientam, sniedzot tam profesionālu juridisko palīdzību, analizējot situāciju, izstrādājot stratēģiju jautājumu risināšanā un realizējot to praktiskā darbā, tostarp, katram biroja klientam veltot individuālu pieeju, tādējādi, sekmējot jautājumu dinamisku risinājumu.

Zvērinātu advokātu biroja un katra klienta attiecības ir īpašas, zvērināti advokāti izmantojot savus resursus, aizsargā klienta intereses jebkurā lietas risināšanas stadijā, sniedzot atzinumus, konsultācijas pirms jebkura tiesiska darījuma noslēgšanas, sagatavojot šāda darījuma tiesisko pamatu, asistējot klientam tā noslēgšanas brīdī, kontrolējot tā vēlāku izpildi, risinot lietu ārpustiesas kārtībā, kā arī pārstāvot klientu sarunu procedūrā ar pretējo pusi, valsts, pašvaldību, finansu iestādēs, tiesās un šķīrējtiesās.

Salīdzinoši bieži klienti vēršas pēc juridiskās palīdzības brīdī, kad šķiet, ka lieta jau ir zaudēta, tomēr vēršam uzmanību uz to, ka pilnīgi bezcerīgu situāciju praktiski nav nekad, un biroja advokātu viena no specifikām ir šādu, it kā šķietami pilnīgi bezcerīgu lietu risināšana.

Zvērinātu advokātu komanda, kas sniegs juridisko palīdzību klientam, uzstājoties viņu uzdevumā un interesēs:

Jānis Berovskis

Zvērināts advokāts
Izglītība: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte (Mag.iur. 2005)
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte (Dipl.iur. 2003)
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis (2004)
mob.tālr.:
+ 371 29622817
e-pasts:
janis@berovskis.lv

Sigita Zepa - Tetere

Zvērināta advokāte
Izglītība: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte (Mag.iur. 2006)
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte (Dipl.iur. 2003)
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis (2006)
mob.tālr.:
+ 371 29167682
e-pasts:
sigita@berovskis.lv

Ko mēs darām?

Zvērinātu advokātu biroja „Berovskis un Partneri” specializācija ir civiltiesības un administratīvās tiesības, izņēmuma gadījumos Birojs sniedz palīdzību arī krimināltiesību jautājumos.

Tiesību jomas, kurā Birojs nodrošina klientu ar konsultācijām, līgumu, tiesisko atzinumu sastādīšanu un cita veida juridiskās palīdzības sniegšanu, pārstāvību valsts, pašvaldību, finanšu iestādēs, tiesās un šķīrējtiesās:

Saistību tiesības

 • līgumu izstrādāšana, parādu un zaudējumu piedziņa, visa veida prasījumi no saistību tiesībām, tai skaitā, prasījumi no neatļautas darbības un prasījumi personiska aizskārumu dēļ

Komerctiesības

 • komersantu dibināšana, pārvaldīšana, reorganizācija, atsavināšana, likvidācija

Ģimenes tiesības

 • laulības šķiršana, uzturlīdzekļu piedziņa, mantas sadale, saskarsmes tiesības

Mantojuma tiesības

 • mantojuma sadale

Lietu tiesības

 • valdījums, īpašums, servitūti, reālnastas, ķīlas tiesības, izpirkuma tiesības, kopīpašuma izbeigšana

Darba tiesības

 • darbinieka un darba devēju interešu aizsardzība, darba attiecību izbeigšana, atjaunošana darbā, darba samaksas piedziņa

Apdrošināšanas tiesības

 • jautājumu risināšana apdrošināšanas sfērā

Banku un finanšu tiesības

 • pārrunas ar kredītiestādēm, finanšu darījumu izpilde, prasījumu cesija

Maksātnespēja

 • juridisko un fizisko personu maksātnespējas pieteikumi, kreditora, parādnieka, administratora interešu pārstāvība

Administratīvās tiesības

 • administratīvais process iestādē un tiesā

Nekustamais īpašums

 • visa veida līgumi, darījumu pavadīšana

Būvniecība un teritorijas plānošana

 • būvniecības process, jautājumi par teritorijas plānošanu

Publiskie iepirkumi

 • nolikumi, iesniegumi IUB

Patērētāju tiesības

 • sūdzības

Nodokļu tiesības

 • juridisko un fizisko personu tematiskās pārbaudes, audits, sūdzības VID

Krimināltiesības

 • pirmstiesas kriminālprocess un tiesvedība krimināllietās, aizstāvība un pārstāvība

Tāpat Birojs nodrošina klienta pilnu juridisko apkalpošanu, slēdzot korporatīvos apkalpošanas līgumus, kā arī sniedz klientam palīdzību sadarbībā ar zvērinātiem notāriem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem.

Honorārs

Saskaņā ar Latvijas Republikas Advokatūras likuma 107.panta noteikumiem zvērinātu advokātu profesionālā darbība (prakse) ir intelektuāls darbs, un tās mērķis nav peļņas gūšana.

Latvijas Republikas Advokatūras likuma 57.pantā ir noteikts, ka zvērināti advokāti par uzņemšanos vest lietu un attiecīgās atlīdzības apmēru rakstveidā vienojas ar klientu.

Biroja advokātu aptuvenais atlīdzības apmērs par juridiskās palīdzības sniegšanu:

Pirmreizējā konsultācija – EUR 70,- (mutvārdu konsultācija klātienē, līdz vienai stundai)

Zvērināta advokāta stundas likme – sākot ar EUR 85/h, (brīvdienās, vakara un nakts stundās dubultā apmērā)

Pārstāvība vienā tiesas instancē vidējas sarežģītības lietā – sākot ar EUR 1500,-

Pastāvīga juridiskā apkalpošana – sākot ar EUR 1000,- mēnesī

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 44.panta noteikumiem ar lietas vešanu saistītie izdevumi likumā noteiktā apmērā tiek piespriesti no atbildētāja, ja prasījums ir apmierināts pilnībā vai daļēji, kā arī tad, ja prasītājs neuztur savus prasījumus sakarā ar to, ka atbildētājs tos pēc prasības iesniegšanas labprātīgi apmierinājis; savukārt, ja prasība noraidīta, ar lietas vešanu saistītos izdevumus piespriež no prasītāja par labu atbildētājam.

Honorāra apmērs ir norādīts aptuvens, tas sevī neiekļauj izdevumus par valsts un kancelejas nodevu samaksu, izdevumus par informācijas iegūšanu, transporta izdevumus, pievienotās vērtības nodokli. Honorāra apmērs tiek noteikts, zvērinātam advokātam vienojoties ar klientu, ņemot vērā konkrētās lietas sarežģītību, prognozējamo darba apjomu un citus lietā būtiskus apstākļus. Piemēram, klients var vienoties ar zvērinātu advokātu par stundas darba likmi juridiskās palīdzības sniegšanā, mantiska rakstura prasībās ir iespējams vienoties par procentuālu atlīdzību no prasības summas, un taml.

Noslēdzot vienošanos par juridisko palīdzību un honorāra apmēru, zvērināts advokāts ar klientu vienojas par apmaksas kārtību.

Izņēmuma gadījumos Birojs var sniegt juridisko palīdzību klientiem pro bono (bezmaksas juridiskā palīdzība).

Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu. Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu. Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību. Latvijas Republikas Satversmes 92.pants.

Kontakti

Jānis Berovskis

Zvērināts advokāts
mob.tālr.:
+ 371 29622817
e-pasts:
janis@berovskis.lv

Sigita Zepa - Tetere

Zvērināta advokāte
mob.tālr.:
+ 371 29167682
e-pasts:
sigita@berovskis.lv

SIA ZAB Berovskis un Partneri
Reģistrācijas Nr.50203343831
Mazā Nometņu iela 47, Rīga, LV-1002
e-pasts: birojs@berovskis.lv

Klientu pieņemšana notiek pēc iepriekšējā pieraksta.